Bij deze eerste ledenvergadering onder leiding van voorzitter Jeff de Vries waren er, buiten de bestuursleden en commissarissen, 22 verenigingsleden aanwezig.

Na het een woord van welkom door de voorzitter hebben we achtereenvolgens de mededelingen, notulen van de vorige ledenvergadering (in het Gele Boek) en de ingekomen stukken behandeld. Op de notulen en jaarverslagen waren geen op- of aanmerkingen. De verzameling ‘inkomen stukken’ was één brief, namelijk die van de kascommissie (zie onder).

Martin Polman geeft uitleg over het financieel verslag 2007.

FINANCIËN

Hierna was het de beurt aan de penningmeester Erik van der Donk om het financieel verslag 2007 en de begroting 2009 te presenteren.

Bij het financieel verslag 2007 waren enkele duidelijke verschillen met de begroting 2007 zichtbaar, maar deze waren allemaal eenvoudig verklaarbaar.

Vandaar dat de kascommissie (Martin Polman en Ben de Lange) de vergadering heeft verzocht om de penningmeester decharge te verlenen voor het jaar 2007, wat ook gebeurde.

Voor de kascommissie 2008 zijn Gerjanneke van Doveren en Tonny Kroeders benoemd.

Ook de begroting 2009 is, na een korte uitleg, door de vergadering bekrachtigd. In deze begroting is een verhoging van de onkostenvergoeding voor hulpverlening en een verhoging van de contributie voorzien. De contributie gaat hiermee van € 23,- naar € 24,- per kalenderjaar.

BESTUURSVERKIEZINGEN

Zoals aangekondigd in de agenda van de ledenvergadering waren er bij de bestuursverkiezingen vier aftredende bestuursleden/commissarissen.

  • Penningmeester Erik van der Donk is herkozen;
  • Inkoper Marja Groenevelt is tussentijds afgetreden en hiervoor in de plaats is gekozen Petra Snijder;
  • Materiaalcomissaris Arie Benders wordt vervangen door Martin Polman;
  • Coördinator diploma’s en verlengingen Geke de Boer wordt opgevolgd door Rita van den Biggelaar.

Rita van den Biggelaar

JUBILARIS

We hadden dit jaar één jubilaris die al 12,5 jaar bij de vereniging is, namelijk onze instructeur Mirjam Appelo. Zij werd bedankt voor haar inzet met een bos bloemen, een geschenk en een luid applaus.

RONDVRAAG EN SLUITING

Tijdens de rondvraag vroeg de heer Woortman, oud voorzitter van de KNV EHBO, onze aandacht voor de ‘niet reanimeren verklaring’ want ook al kan iedere EHBO’er reanimeren en hebben de meeste leden van de vereniging tegenwoordig de AED-training gehad, dat wil nog niet zeggen dat dat ook altijd gewenst is.

DIPLOMAUITREIKING

Hierna werd de vergadering gesloten en gingen we over tot de diplomauitreiking van geslaagde cursisten van dit seizoen. De diplomauitreiking werd ditmaal verzorgt door niemand minder dan oud-wethouder Evelien Blom.

Boven v.l.n.r.: Paula Mostert, Marijke Cok, Petra Vissers, Sytze Fennema, Jori van de Berg, Henriette Meeuwsen, Evelien Blom
Onder v.l.n.r.: Eric van Kleef, Johan van de Berg